Programma

Veilig thuis in een welvarend Vlaanderen

We hebben de afgelopen jaren bewezen dat de N-VA op federaal en Vlaams vlak het verschil maakt. De verandering werkt: de belastingen zijn gedaald, er komen meer jobs dan ooit bij, we investeren weer in onze veiligheid en voeren een streng maar rechtvaardig migratiebeleid.

Veilig thuis in een welvarend Zelzate

Wij willen dat goede werk van N-VA ook bij ons uitdragen. Een veilig, verantwoord en Vlaams beleid is onze inzet voor Zelzate. De N-VA wil een warm Zelzate waar iedereen zich thuis voelt.

Het centrale concept van onze campagne is de lijn. Een lijn die grenzen stelt. Een lijn die verbeeldt. De lijn is een symbool voor verbinding, voor bescherming, voor afbakening. Ze zegt waar wij voor staan en waar we niet voor staan.

Veilig, Verantwoord en Vlaams

Bij ons verkiezingsprogramma van 2012 kozen we vijf speerpunten. Die speerpunten werden destijds vakkundig geselecteerd en liggen vandaag niet anders. Diverse actiepunten werden gedurende de voorbije legislatuur gerealiseerd. Die herhalen we niet. We waken er wel over dat we de acties blijven behouden.

In het verkiezingsprogramma van 2018 herhalen we dezelfde speerpunten maar er worden klemtonen verlegd of verder uitgewerkt.

De vijf speerpunten van N-VA Zelzate

1. Een veilige gemeente

 1. Een kordate aanpak van criminaliteit
 2. Een veilige omgeving voor alle weggebruikers
 3. Uitvoeren actiepunten SAVE-charter
 4. Een veiliger en milieuvriendelijker vervoersaanbod

2. Een propere gemeente

 1. Een duurzaam beleid
 2. Een degelijk afvalbeleid
 3. Beter onderhoud van het openbaar domein
 4. Optimaal en duurzaam beheer van het gemeentelijk patrimonium

3. Een levendige centrumgemeente

 1. Werk als basis voor meer welvaart
 2. Meer ruimte voor ondernemen
 3. Cultuur
 4. Sport
 5. Verbroedering
 6. Toerisme en erfgoed

4. Een evenwichtige samenleving

 1. Een gezonde geest in een gezond lichaam
 2. Een transparant inburgeringbeleid
 3. Goed wonen is een basisrecht
 4. Bestrijden van kinderarmoede wordt een prioriteit
 5. Jongeren
 6. Senioren

5. Een professioneel bestuurde gemeente

 1. Investeren in personeel is investeren in de toekomst
 2. Een goede communicatie
 3. Zelzate wordt een ‘Smart City’
 4. Een gezond financieel beleid

Een kordate aanpak van criminaliteit

Onze gemeente heeft een negatief imago inzake criminaliteit, geweld en vandalisme. Wij moeten daarvan af geraken.

N-VA wil alle overlast en criminaliteit – klein én groot – aanpakken, bij voorkeur preventief maar waar nodig ook repressief. Momenteel beschouwt onze burgemeester veiligheid als zijn exclusieve bevoegdheid en deelt hierover amper informatie. N-VA wil de schepenen, gemeenteraadsleden en de burgers en verenigingen meer betrekken bij het veiligheidsbeleid van de gemeente en zorgen voor een betere communicatie op dit vlak.

Er zijn de voorbije legislatuur verschillende acties genomen die de veiligheid hebben verbeterd (herinrichting park en omgeving busstation, veiligheidsplan voor evenementen, straathoekwerk, …) maar er is nog heel wat werk aan de winkel. We stellen aantal concrete preventiemaatregelen voor.

Er heerst in Zelzate een algemeen gevoel van straffeloosheid, van gebrek aan handhaving door de politie. De politie wijt dit aan personeelsgebrek. Stadswachten kunnen hierbij helpen. We zijn voorstander van buurtcomités en Buurtinformatienetwerken (BIN). Die bevorderen het sociale weefsel en de lokale veiligheid

Actiepunten

 • Oprichten van een veiligheidsraad
 • Oprichting buurtinformatienetwerk (BIN)
 • Organiseren van burenbemiddeling
 • Betere bekendmaking van de wijkagenten bij de bevolking
 • Betere bekendmaking van de noodnummers, ook voor meldingen van milieuoverlast
 • Diefstalpreventie door het aanbrengen van synthetisch DNA te promoten
 • Plaatsen van voldoende verlichting op openbare parkings en pleinen
 • Plaatsen van camera’s en frequente en gerichte acties in probleemzones
 • Installeren van vandalismebestendige banken in de parken
 • Groepsaankopen van alarmsystemen mogelijk maken
 • Aanstellen van stadswachters voor een betere handhaving

Een veilige omgeving voor alle weggebruikers

De zwakke weggebruiker wordt op veel plaatsen onvoldoende beschermd. Er zijn te weinig veilige fietspaden en de kwaliteit moet worden verhoogd. Bij de herinrichting van de doortocht van de R4 door het centrum en de aanleg van het nieuwe busstation moet maximaal aandacht worden besteed aan bescherming van de zwakke weggebruiker.

De voorbije legislatuur werden reeds een aantal schoolomgevingen veiliger gemaakt. Er moeten echter nog een aantal probleemsituaties worden aangepakt. Het openbaar en gemeenschappelijk vervoer moet worden gestimuleerd en milieuvriendelijke vervoerswijzen worden gepromoot. De herinrichting van het nieuwe busstation en omgeving zal leiden tot een betere doorstroming en hogere veiligheid. Een aantal slimme ingrepen kunnen het doorgaand verkeer op de Grote Markt sterk verminderen. Een duidelijke bewegwijzering van de openbare parkings kan het zoekverkeer beperken.

We maken werk van een strikt handhavingsbeleid op vlak van o.m. overdreven snelheid, gevaarlijk foutparkeren, blokkeren van kruispunten, … en onaangepast rijgedrag, ook van fietsers.

Actiepunten

 • Realiseren fietssnelwegennet op Zelzaats grondgebied en de lokale fietsroutes daarop maximaal aansluiten
 • Realiseren van de ‘missing link’ tussen het fietspad langs de Warande richting Sint-Jan-Baptist, ArcelorMittal en Zelzate-Zuid
 • Gescheiden fietspaden voorzien bij de herinrichting Grote Markt
 • Maximaal aanwenden van overheidssubsidies bij de aanleg van nieuwe fietspaden of andere mobiliteitsvoorzieningen (provinciale subsidies, pendelfonds, …
 • Doorgaand verkeer op de Grote Markt mijden door een aantal slimme ingrepen: tweerichtingsverkeer in deel van de Kerkstraat tussen R4 en Patronagestraat en tweerichtingsverkeer in deel van de Franz-Wittoucklaan tussen de Grote Markt en de Oostkade
 • Kwaliteitsvolle herinrichting van de R4 – Kanaalstraat (Zelzate-Oost en -West) met aandacht voor fiets- en voetpaden.
 • Toegankelijkheid voetpaden, overheidsgebouwen en handelszaken verbeteren
 • Beter onderhoud van voetpaden en wegen
 • Verbetering verkeerssituatie aan Gemeenschapsonderwijs in de Leegstraat
 • Bestrijden doorgaand vrachtwagenverkeer op R4 tussen Tractaatweg en knooppunt Zelzate-West (vrachtwagensluis, uitbreiding APNR-camera’s, betere handhaving)
 • Voorzien van een signalisatieplan voor de parkings
 • Vermijden van lang parkeren op de Grote Markt door invoering blauwe zone
 • Aanpak van de parkeerproblemen met vrachtwagens in het centrum
 • Uitvoeren van meer snelheidscontroles verspreid in de gemeente
 • Strengere verkeerscontroles aan de schoolomgevingen

Uitvoeren actiepunten SAVE-charter

Zelzate ondertekende samen met de Politiezone Regio Puyenbroeck, het SAVE-charter Steden & Gemeenten van de Ouders van Verongelukte Kinderen. OVK is een lotgenotenvereniging die families die hun kind hebben verloren in het verkeer ondersteunt. OVK voert strijd tegen een te grote verkeersonveiligheid, specifiek voor kinderen en jongeren. SAVE staat dan ook voor: Samen Actief voor Veilig Verkeer.

Lochristi, Moerbeke, Wachtebeke en Zelzate gaven met de ondertekening van het SAVE-charter een duidelijk signaal dat ze zich actief willen inzetten voor meer verkeersveiligheid. Tot werkelijke acties is het in Zelzate echter amper gekomen. N-VA wil de voorziene acties in dit charter uitvoeren.

Actiepunten

 • Optimalisatie gemeentelijke website met informatie over hulporganisaties
 • Beschikbaar stellen van de gids ‘Als het verkeer je raakt’
 • Deelname van de gemeente aan de Grote Verkeersquiz
 • Verderzetten en nog versterken van veiligheidsinitiatieven i.s.m. de scholen (scholenoverleg, verkeerseducatie, dodehoek, theatervoorstelling “Rakelings”, fietscontroles, …) en jeugdverenigingen (Veilig op stap)
 • Fietsgebruik gemeentepersoneel voor dienstverplaatsingen stimuleren
 • Verder uitbreiden net van ANPR-camera’s
 • Nazicht correcte signalisatie van de snelheidsregimes
 • Herinrichting busstation De Lijn en omgeving
 • Optimalisatie signalisatie dooRlopende straten
 • Aandacht voor bestaande en nieuwe trage wegen binnen de gemeente

Een veiliger en milieuvriendelijker vervoersaanbod

We moedigen inwoners en bezoekers aan om zoveel mogelijk gebruik te maken van alternatieven voor de wagen. We maken het combineren van verschillende vervoerswijzen gemakkelijker en willen investeren in een betere fietsinfrastructuur. 

We voeren het autodelen in en onderzoeken de haalbaarheid van collectieve taxi’s ter aanvulling van het bestaand openbaar vervoer. Milieuvriendelijk rijden moet worden aangemoedigd (elektrisch, CNG,…).

Actiepunten

 • Volledige realisatie van het nieuwe busstation, parking en omgeving.
 • Blijvende aandacht voor personenvervoer op lijn 204 - trein Gent Zelzate Terneuzen
 • De omgeving van het busstation wordt een mobipunt waar autodelen, openbaar of collectief vervoer en fietsvoorzieningen samenkomen
 • Autodelen faciliteren
 • Elektrisch vervoer promoten (laadpalen auto’s en fietsen, gemeentelijk voertuigenpark, elektrische fietsen voor eigen personeel, …)
 • Voorzien van degelijke fietsenstallingen aan het busplein en in het centrum
 • Onderzoeken van de haalbaarheid van bewaakte fietsstallingen i.s.m. privé in het centrum
 • Promoten fietsvriendelijke cafés met laadpunten voor e-bikes

Een duurzaam beleid

Wij stimuleren onze inwoners om duurzaam om te springen met water, energie, voeding en andere grondstoffen en we moedigen recyclage en hergebruik aan. We steunen initiatieven en sensibiliserende acties hieromtrent. We nemen initiatieven om het elektrisch rijden te promoten. We ondersteunen volop de kringwinkels, repair cafes, …

 

 

Actiepunten

 • Groepsaankopen voor duurzame materialen mogelijk maken
 • De gemeente moet zelf het goede voorbeeld geven inzake rationeel energieverbruik en energie-efficiëntie
 • Bewustmaking rond energieverbruik actief ondersteunen via educatieve pakketten voor scholen
 • Samenwerking met kringwinkels verhogen
 • Stimuleren van repair cafes
 • Aanmoedigen van het drinken van kraantjeswater (ondersteunen actie Farys)
 • Meer gebruik van Fairtrade producten
 • Elektrisch vervoer promoten door het plaatsen van laadpalen voor auto’s en fietsen, elektrische wagens voor het eigen voertuigen, aanbieden elektrische fietsen aan personeel, …

Een degelijk afvalbeleid

N-VA huldigt het principe dat de vervuiler betaalt. Wij zijn voorstander om het huidig betalend systeem met gratis 500 kilogram afval te behouden. Om afvaltoerisme te vermijden dienen de tarieven voor de verschillende afvalfracties tussen de buurgemeenten en de afvalintercommunales op elkaar worden afgestemd.

Zwerfvuil en sluikstorten wordt proactief aangepakt. Overtreders worden streng aangepakt. Waar mogelijk zetten we hiervoor camera’s in. We versterken de inzet van personeel op piekmomenten bijvoorbeeld met jobstudenten of via de sociale diensteneconomie.

Actiepunten

 • Plaatsen van gevelasbakken bij de handelszaken in het centrum van de gemeente
 • Nog betere handhaving inzake sluikstorten en zwerfvuil
 • Strenge bestraffing van sluikstorten, zwerfvuil, graffiti, …
 • Inzet van camera’s voor de bestrijding van het sluikstorten
 • Op het recyclagepark moeten zoveel mogelijk afvalstromen ingezameld worden
 • Ophalen van afval voor het containerpark bij minder mobiele en invalide bewoners
 • Inzet van jobstudenten of sociale diensteneconomie bij opruimen van afval

Beter onderhoud van het openbaar domein

N-VA wil prioriteit geven aan een degelijk onderhoud van het openbaar domein (voetpaden, fietspaden, wegen, pleinen, ...). Ook parken, plantsoenen en ander openbaar groen verdienen meer aandacht. Via periodieke controlerondes willen we niet alleen controleren of externe aannemers goed hun werk doen maar willen we ook een beeld krijgen van putten in het wegdek, losliggende tegels in het voetpad, kapotte lampen, zieke bomen, … om de mankementen nadien via een prioriteitenlijst één na één weg te werken.

We willen van de technische dienst een goed draaiende zelfstandig draaiende organisatie maken met meer en goed opgeleid personeel met duidelijk omschreven taken.

Actiepunten

 • Beter onderhoud van het openbaar groen: een planmatige aanpak voor het onderhoud van de bestaande bermen, parken en pleinen
 • Verfraaiing van de gemeentelijke parken en pleinen met bloemen en planten
 • Extra aandacht voor onderhoud van toeristisch aantrekkelijke zones
 • Reorganisatie van onze technische dienst met aandacht voor meer en bekwamer personeel met duidelijk toegewezen taken
 • Organiseren van periodieke controlerondes om gebreken aan wegen, voetpaden, fietspaden en straatmeubilair in kaart te brengen
 • Oprichting van een meldpunt waar inwoners met klachten of vragen terecht kunnen
 • Opstellen van een prioriteitenlijst voor renovatie en herstellingen aan het openbaar domein
 • Meer controles op de goed uitvoering van werken uitgevoerd door externe aannemers
 • Systeem propere pioniers ondersteunen en verder uitbreiden

Optimaal en duurzaam beheer van het gemeentelijk patrimonium

Als gemeente geven we het goede voorbeeld. Verbouwingen starten we vanuit een globale visie en voeren we uit op een professionele manier met aandacht voor de wettelijke procedures.

N-VA wil investeringen doen om het gemeentelijk patrimonium en de verlichting onderhoudsvriendelijk en energiezuinig te maken.

We recupereren regenwater waar mogelijk. We willen de gemeentelijke daken maximaal uitrusten met zonnepanelen.

Actiepunten

 • Beter onderhoud en verfraaiing van het gemeentelijk patrimonium
 • Opmaak van een globale visie voor verbouwingen, aanpassingen, inrichting en beheer van de openbare gebouwen
 • Functionele inrichting gemeentehuis bij integratie gemeente en OCMW
 • Gebruik van duurzame materialen bij verbouwingen
 • Energiezuinig maken van gemeentelijk patrimonium (isolatie, dubbel glas, energiezuinige stookketels, …)
 • Verlichting gebouwen: geleidelijk omschakeling naar LED
 • Vernieuwing openbaar verlichtingsnet met LED
 • Systematisch gebruik van regenwater (voor veegwagen, onderhoudswerken, planten water geven, …)
 • Zonnepanelen plaatsen op gemeentelijke gebouwen

Werk als basis voor meer welvaart

We willen de armoede bestrijden door het zorgen dat de mensen een job krijgen. We willen het aantal werklozen en leefloners in de gemeente doen dalen. Activeren van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt kan op verschillende manieren: samenwerking met VDAB, stimuleren van wijk-werken, lokale tewerkstellingsprojecten opzetten met focus op activering van werkzoekenden en leefloners, ondersteunen anderstalige nieuwkomers in de zoektocht naar een job, mensen activeren via de lokale diensteneconomie en sociale economie, via een OCMW-begeleidingscontract op maat de leefloongerechtigde gemeenschapsdienst laten verrichten als opstap richting een vaste job (taalcursus, gemeenschapsdienst, beroepsopleiding, bijscholen van sociale vaardigheden, creëren werkattitude, inschakelen in de sociale economie,…).

Actiepunten

 • In opleiding sturen van werkloze jongeren in het glastuinbouwproject in Westdorpe
 • Activering van werklozen via wijk-werken, inschakelen artikel 60’s, …
 • Tewerkstelling van vakantiejobbers bij de gemeente
 • Samenwerken met sociale tewerkstellingsprojecten
 • Opvolgen en zelf organiseren van jobbeurzen
 • Uitbouw van een vervoerproject met pendelbussen naar de industrieterreinen

Meer ruimte voor ondernemen

De voorbije bestuursperiode werd een flinke aanzet gegeven voor en economisch beleid. N-VA wil nog een tandje bijsteken om ondernemende mensen te ondersteunen. Door het voeren van een handelaarsenquête willen we komen tot een economisch beleidsplan voor Zelzate. De ondernemende inwoners moeten beter geïnformeerd worden en meer inspraak krijgen.

We volgen de leegstand op en willen mensen aanmoedigen om als zelfstandige in onze gemeente een handels- of horecazaak of een onderneming te starten. Wij volgen de invulling van onze KMO-zones op. Ondernemen creëert immers werkgelegenheid, werkgelegenheid creëert welvaart en gaat armoede tegen.

Wij vereenvoudigen de papierwinkel voor vergunningen en onderzoeken welke subsidies kunnen aangewend worden om de economie in Zelzate te stimuleren.

Actiepunten

 • Aanstellen van een voltijdse ambtenaar economie
 • Verdere uitbouw van een volwaardige dienst voor lokale economie
 • Optimaliseren dienstverlening naar startende ondernemingen (economisch loket)
 • Informatie- en onthaalpakket voor startende ondernemers
 • Voeren van een handelaarsenquête in functie van de latere opmaak van een economisch beleidsplan voor de gemeente en een
 • De opmaak van een lokaal horecaplan en een horecabrochure
 • De Adviesraad Economie krijgt meer inspraak en financiële ruimte
 • Betere communicatie naar de ondernemers door verder uitbouwen van de website zelzateonderneemt.be en gerichte nieuwsbrieven naar handelaars en ondernemers.
 • Periodieke actualisatie van de bestaande horecagidsen
 • Organiseren van netwerkevenementen voor ondernemers
 • Samenwerken met interessante initiatieven inzake lokale diensteneconomie (groendienst, klusjesdienst, opruimen?...
 • Vereenvoudigen van vergunningsaanvragen

Cultuur en verenigingsleven

Na het werk heeft men nood aan ontspanning. N-VA wil dat zoveel mogelijk Zelzatenaren kunnen genieten van allerlei evenementen. In plaats van als gemeente zelf veel zaken te organiseren willen wij veeleer de activiteiten van andere organisaties, verenigingen, horecazaken en inwoners stimuleren en ondersteunen. De openbare en wijkkermissen verdienen onze steun. De Vlaamse feestdag op 11 juli wordt passend gevierd met verdere uitwerking van activiteiten in het kader van Vlaanderen Feest!

De culturele activiteiten in CC De Brug en ’t Klooster moeten beter gepromoot en gecoördineerd worden. De aanduiding van een cultuurambtenaar kan hierbij helpen. We maken werk van een gemeenschappelijke activiteitenkalender waarin alle activiteiten en daarbij horende vergunningen publiek raadpleegbaar zijn.

Actiepunten

 • Aanstellen van een (halftijds?) cultuurambtenaar die de programmatie van de activiteiten in ’t Klooster en CC De Brug opvolgt
 • Voldoende aandacht besteden aan muziek, kunst en folklore
 • Ondersteunen van cultuurorganisaties zoals: Ars Musica (Krekel), theater Triangel (de Reigers), Dancepointe (Studio Sweat Assenede), Dansschool Attitude (De Krekel), …
 • Herstellen van de bestaande en voorzien van nieuwe kunstwerken in de gemeente
 • Wijk- en buurtfeesten stimuleren door het verdelen van feestcheques en het aanbieden van materiële, logistieke en informatieve ondersteuning
 • Verder uitbouwen van Vlaanderen Feest
 • Centraal beheer en vereenvoudigen van de papierwinkel bij verhuur gemeentelijke zalen en materialen

Sport

Onze sportverenigingen moeten kunnen blijven rekenen op financiële en/of logistieke ondersteuning door het gemeentebestuur.

Omwille van de afgelegen locatie en het ontbreken van latere uitbreidingsmogelijkheden van Zelzate-Zuid had N-VA de sportinfrastructuur voor de voetbaljeugd van KVV, de petanque en de duikclub liever gezien aan het Endeke (tussen R4 en Sint-Stevenstraat).  De keuze is nu echter onomkeerbaar. N-VA wil dan ook dat de site Zelzate-Zuid op een kwaliteitsvolle manier wordt gerealiseerd binnen het afgesproken budget. We moeten er tevens voor zorgen dat onze kinderen de site op een veilige manier te voet of per fiets kunnen bereiken.

De nood aan bijkomende sportinfrastructuur in Zelzate kan deels worden ondervangen door afspraken met de scholen om hun sportinfrastructuur buiten de schooluren ter beschikking te stellen aan de gemeente.

De provinciale plannen op het verder uitbouwen van het Oost-Vlaamse fietsnetwerk creëren ook mogelijkheden op sportief en toeristisch vlak.  

Actiepunten

 • De sport- en ontspanningssite Zelzate-Zuid wordt gerealiseerd binnen het afgesproken budget
 • Aandacht voor veilig voet- en fietsverkeer naar Zelzate-Zuid
 • Samenwerking met de scholen in het gebruik van hun sportinfrastructuur buitende schooluren
 • Het sportaanbod voor personen met een handicap uitbreiden
 • Mountainbikeparcours optimaliseren in verbinding met Kloosterbos
 • Ontwikkelen van toeristische fiets- en wandelroutes in en rond Zelzate

Verbroedering - Peterschap 2de Regiment Gidsen

Zelzate onderhoudt al tientallen jaren nauwe banden met Aubenas (Frankrijk), Sierre (Zwitserland), Cesenatico (Italië) en Schwarzenbek (Duitsland) in het kader van de verbroedering. Vele inwoners hebben regelmatig contact met inwoners uit de verbroederingsgemeenten. De gemeente moet blijven werken aan de uitwisseling van bezoeken en activiteiten met de zustersteden.

Na het tweejaarlijkse congres in Zelzate in 2017 zijn de activiteiten stilgevallen. Het voorbije jaar is de uitwisseling helaas beperkt gebleven tot een select clubje rond de burgemeester zelfs zonder dat het bestuur hiervan zelfs op de hoogte is. N-VA wil dat het bestuur van het Verbroederingscomité terug volwaardig zijn werk kan doen en dat de bevolking voortaan beter betrokken worden bij de werking.

Vermeldenswaardig is ook de sterke band en het peterschap van Zelzate met de verbroedering van het voormalig 2de Regiment Gidsen. N-VA wil deze vriendschapsbanden onderhouden.

Actiepunten

 • Optimalisatie van de werking van het Verbroederingscomité en de jeugdverbroedering
 • Stimuleren van de uitwisseling van bezoeken en activiteiten met de verbroederingsgemeenten
 • Onderlinge toeristische promotie van de verbroederingsgemeenten
 • Meer betrekken van de bevolking bij activiteiten in het kader van de verbroedering 
 • Verderzetten contacten met de verbroedering van het 2de Regiment Gidsen

Toerisme en erfgoed

Zelzate heeft op toeristisch vlak veel meer te bieden dan op het eerste zicht zou lijken. Door zijn ligging en goede bereikbaarheid is Zelzate een ideale uitvalbasis voor de ruime omgeving. Onze gemeente beschikt bovendien over verblijfsaccommodatie voor ieders beurs. We hebben ook mooi erfgoed, enkele interessante en leuke musea, een mooie jachthaven en ons allerliefste Mietje Stroel. De voorbije jaren heeft N-VA al diverse toeristische initiatieven genomen om die toeristische troeven van Zelzate meer uit te spelen. Ook de volgende legislatuur wil N-VA daar volop werk van maken. Voor velen ligt de vroegere carnavaltraditie nog in het geheugen. Carnaval moet terug een kans krijgen. Ook de volgende legislatuur wil N-VA daar volop werk van maken.

Actiepunten

 • Uitbrengen van een toeristische brochure over de gemeente
 • Jaarlijks uitbrengen van placemats gemeentelijk erfgoed
 • Ambtenaar economie bekommert zich ook om toerisme en erfgoed
 • Zelzate blijft nauw samenwerken met Toerisme Meetjesland en Toerisme Oost-Vlaanderen
 • Toeristisch onthaalpunt creëren in gemeentelijke bibliotheek
 • Fietsvriendelijke cafés promoten
 • Onze jachthaven dient toeristisch meer uitgespeeld te worden
 • Blijvende promotie van de gemeentelijke musea
 • Aantrekken van zwerfwagentoerisme
 • Fiets- en wandelroutes ontwikkelen of beter bekend maken
 • Zorgen dat er een erkend Meetjeslandscafé in Zelzate komt
 • Opwaardering van monumentale graven op het kerkhof
 • Periodiek onderhoud van onze monumenten
 • Toeristische uitwisselingen met de verbroederingsgemeenten stimuleren
 • Promotie van het carnaval in Zelzate

Een gezonde geest in een gezond lichaam

 

 

 

 

 

 

Actiepunten

 • Sterkere uitbouw van de sociale dienst van het OCMW
 • Drugsbeleid beter activeren
 • Het aantal dokters en tandartsen neemt af in Zelzate – hoe op peil brengen?
 • De huidige wachtregeling voor dokters en apothekers bemoeilijkt de toegankelijkheid van de zorg
 • Aanduiden van een schepen voor dierenwelzijn
 • Invoeren van het systeem van huisdierstickers in Zelzate om dierenlevens te redden

Een transparant inburgeringsbeleid

 

 

 

 

 

 

Actiepunten

 • Voorzien van een transparant inburgeringstraject
 • Voorzien van een informatiepakket pakket met allerhande informatie over lokale initiatieven, dienstverlening, opleidingen en inburgeringtrajecten
 • Goede opvolging vanuit het OCMW van de asielzoekers en hun integratie
 • De inburgeringsinitiatieven van de overheid maximaal faciliteren vanuit gemeente/OCMW
 • Opsporen en aanpakken domiciliefraude en matrassenverhuur

Goed wonen is een basisrecht

In het verleden werd in Zelzate gekozen voor grote concentraties van sociale huurwoningen binnen de gemeente. Dergelijke keuzes zijn voorbijgestreefd. N-VA is voorstander van een goede sociale mix.

Veel van die woningen voldoen bovendien niet meer aan de huidige kwaliteitseisen en zijn dringend aan renovatie toe. Zelzate beschikt ook over heel wat private woningen die niet meer voldoen aan de huidige woonstandaarden. Ook die woningen moeten worden gerenoveerd. Sociale huurwoningen moeten worden voorbehouden voor diegenen die daar wettelijk recht op hebben.

N-VA ondersteunt de keuze van de Vlaamse Regering om de inwoners van Klein Rusland te laten verhuizen naar aangepaste en comfortabele woningen in de diverse kernen van Zelzate.

Actiepunten

 • Geen bijkomende sociale huurwoningen
 • Stimuleren van de verkoop van sociale huurwoningen aan huurders
 • Leegstand woningen beperken door initiatieven zoals bijv. kangoeroewoningen
 • Streng aanpakken van huisjesmelkerij en matrassenverhuur
 • Streng aanpakken van domiciliefraude
 • Renovatiepremies invoeren
 • Huisvestingsmaatschappij “Wonen” motiveren voor en bijstaan bij de renovatie van haar patrimonium
 • Uitvoering van de beslissing van de Vlaamse Regering tot verhuizen van de inwoners naar nieuwe woningen in de diverse kernen van Zelzate
 • Goede begeleiding en ondersteuning van de inwoners van Klein Rusland bij de verhuis

Bestrijden van (kinder)armoede wordt een prioriteit

Om efficiënt armoede te bestrijden is er een integrale aanpak op verschillende domeinen noodzakelijk.

Mensen een job bezorgen is het meest efficiënt middel tegen armoede. N-VA wil het aantal werklozen en leefloners in de gemeente doen dalen. Activeren van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt kan op verschillende manieren.

Daarnaast is een waaier van flankerende maatregelen op allerlei vlakken mogelijk. Zo willen wij actief werken aan een kwaliteitsvol woonaanbod en optreden tegen misbruik. Huurwoningen moeten voldoen aan minimum kwaliteitseisen en ten goede komen aan diegenen die er meest nood aan hebben.

Het aantal afsluitingen van elektriciteit in de gemeente moet omlaag. Mensen in energiearmoede zijn vooral gebaat met een structurele verlaging van hun energiefactuur via energiebesparende investeringen. Daarnaast moet het OCMW inzetten op actieve detectie en opvolging van mensen met betalingsproblemen, zodat zij tijdig worden begeleid.

N-VA wil de sociale dienst versterken. Mensen in armoede moeten de juiste hulp van het OCMW of andere diensten krijgen. Mensen in armoede moeten we meer betrekken bij het beleid van de gemeente. In de scholen kunnen preventief een aantal acties worden genomen om minder problemen te krijgen bij het betalen van de schoolfacturen.

Actiepunten

 • Inzetten op een lokaal integraal kinderarmoedebestrijding
 • Activeren van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt door samenwerking met VDAB, stimuleren van wijk-werken, lokale tewerkstellingsprojecten met focus op activering van werkzoekenden en leefloners, ondersteunen anderstalige nieuwkomers in de zoektocht naar een job, mensen activeren via de lokale diensteneconomie en sociale economie, via een OCMW-begeleidingscontract op maat de leefloongerechtigde gemeenschapsdienst laten verrichten als opstap richting een vaste job (taalcursus, gemeenschapsdienst, beroepsopleiding, bijscholen van sociale vaardigheden, creëren werkattitude, inschakelen in de sociale economie,…).
 • Invoering van een verplicht conformiteitsattest voor huurwoningen
 • Sociale woningen in de eerste plaats toewijzen aan de meest behoeftigen, aan mensen met armoede
 • Samen met de sociale huisvestingsmaatschappijen investeren in bescheiden woningen die bij voorrang toegewezen worden aan mensen die al langere tijd in onze gemeente wonen, werken of schoolgaande kinderen hebben
 • Versterken van de sociale dienst
 • Begeleiden van mensen in armoede door proactieve informatieverstrekking, vereenvoudigde sociale dienstverlening en een verstaanbare communicatie
 • Begeleiding van inwoners die moeite hebben met de online diensten
 • Samenwerken met verenigingen waar armen het woord nemen en in die kringen een netwerk opbouwen
 • Preventief bij de scholen aan budgetbeheersing doen, teneinde minder problemen te krijgen bij het betalen van de schoolfacturen
 • De medische kosten voor mensen in armoede moeten betaalbaar blijven
 • Mensen in armoede moeten een betere toegang tot gezonde voeding krijgen
 • We stimuleren mensen in armoede om meer aan sport, cultuur en het verenigingsleven deel te nemen
 • We verbeteren de integratie van bewoners met een andere etnisch-culturele achtergrond verbeteren
 • Verzamelen van de consultatiediensten onder een dak: Samenlevingsopbouw, Kind en Gezin, CAW, Reddy Teddy (nu in SAC)
 • Verder ondersteunen van initiatieven zoals Huis van het Kind, Rap op Stap, Sociale Kruidenier, Wie Online (openbare computerruimte (OCR) voor maatschappelijk kwetsbare groepen)
 • Ondersteunen van het initiatief UIT-Pas met kansentarief
 • De gemeente zorgt voor een informatie- en attentiepakket bij iedere pasgeborene

Jongeren

 

 

 

 

 

 

Actiepunten

 • Oprichting Lokaal Loket Kinderopvang eventueel in samenwerking met buurgemeenten
 • Uitbreiden kinderopvangmogelijkheden stimuleren, zowel openbaar als privé
 • Voorzien van opvang voor 12-jarigen naschools en in de vakantie (speelpleinwerking)
 • Dagopvang + naschoolse opvang blijven in eigen beheer van de gemeente
 • Voorrang bij het toewijzen van plaatsen voor kinderopvang aan alleenstaande werkende ouders en tweeverdieners
 • Aanpak probleem vandalisme op speelpleinen en parken
 • Bewoners betrekken bij beheer van de gemeentelijke speelpleinen (voorbeeld speelplein Karnemelkpolder)
 • Draaiboek evenementen bekendmaken met alle nodige documenten en reglementen
 • Jeugdopbouwwerk blijven stimuleren (bijvoorbeeld met Samenlevingsopbouw Oost-Vlaanderen)
 • Brug slaan tussen jongeren en ouderen (bijvoorbeeld door het bezoeken van een rusthuis)
 • Inschakelen jeugd als vrijwilliger (binnen en buiten de schoolvakanties)
 • Opstarten jeugd- en/of kindergemeenteraad in samenwerking met de scholen

Senioren

 

 

 

 

 

 

Actiepunten

 • Opmaak van een ouderenbeleidsplan met aandacht voor de woonsituatie, buurt en mobiliteit, gezondheid, zorg en hulpverlening, welbevinden en maatschappelijke participatie van onze senioren
 • Meer betrekken van de Seniorenadviesraad bij het gemeentelijk seniorenbeleid
 • Verdere uitbouw van de zorgcampus via assistentieflats Zilverbos
 • De senioren informeren over de mogelijkheden om aan vrijwilligerswerk te doen binnen de gemeente
 • Toegankelijkheid van het openbaar domein en de gemeentelijke gebouwen bevorderen

Investeren in personeel is investeren in de toekomst

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actiepunten

 • Invoeren van een degelijk personeelsbeleid (neutrale benoemingen – evaluaties – opleiding, …)
 • Benoemingen volgens kwaliteit en niet volgens partijkaart
 • Geen favoritisme inzake dienstverlening: elke burger wordt gelijk behandeld
 • De juiste man/vrouw op de juiste plaats
 • Versterking van de gemeentelijke administratie
 • Inhalen van de 8 maanden achterstand van de verslagen van de schepencolleges
 • Invoeren van digitale verslaggeving om snellere verslaggeving mogelijk te maken
 • Uitbreiding van de technische dienst met goed opgeleid personeel met een duidelijke taakstelling
 • Interventieploeg voor de technische dienst

Een goede communicatie

 

 

 

 

Actiepunten

 • Er is nood aan een voltijds communicatieambtenaar.
 • Periodieke uitgifte van een (papieren) gemeentelijk informatieblad.
 • Uitbouwen van een moderne en informatieve gemeentelijke website ook naar ondernemers toe
 • Het gemeentebestuur moet actief communiceren via de moderne media (FB, Twitter, Instagram, …)
 • Voorzien van algemene kalender voor de evenementen in de gemeente
 • Onthaal van nieuwe inwoners: voorzien van starterspakket
 • Beleidsvisie opstellen en dan in begroting verwerken
 • Beter betrekken van de adviesraden en rekening houden met de adviezen.
 • De samenwerking met andere overheden versterken.
 • Feedback naar bestuurders en burgers i.v.m. opvolging aanvragen naar technische en andere diensten
 • Rapportering en feedback i.v.m. uitvoering van de begroting

Zelzate wordt een ‘Smart City’

 

 

 

 

 

 

Actiepunten

 • Versterken van de interne werking en digitale communicatie
 • Versterken van de digitale dienstverlening en communicatie met de burger
 • Elektronisch opvragen van documenten via website mogelijk maken (e-loket)
 • Elektronische verslaggeving voor snellere en efficiëntere verslaggeving
 • Elektronische handhaving van het beperkt in tijd parkeren op de Grote Markt
 • Wegenwerken, omleidingen, innames openbaar domein efficiënter organiseren via digitale platformen en slim stadsmeubilair en verkeerssignalisatie

Een gezond financieel beleid

De voorbije legislatuur werd relatief weinig geïnvesteerd maar vooral aan schuldafbouw gedaan. De belastingen in Zelzate zijn hoger dan het gemiddelde in Vlaanderen. Er moet dus vooral aan de uitgavenzijde worden gesaneerd. In de voorbije legislatuur werden de poetsdienst van het OCMW en het eigen woonzorgcentrum overgeheveld naar andere instanties. Daardoor werd de financiële situatie van de gemeente ernstig verbeterd. De openstaande schuld werd ongeveer gehalveerd. Een aantal inkomsten worden echter niet efficiënt geïnd. Door optimalisatie van een aantal diensten en voorzieningen kan geld en personeelsinzet vrij gemaakt worden voor andere noodzakelijke gemeentelijke opdrachten die nu in gebreke blijven. Geen nutteloze maar duurzame uitgaven.

Actiepunten

 • Slim investeren om uiteindelijk te besparen.
 • Zorgvuldige keuze van uitgaven, investeringen, … prioriteiten stellen
 • Actief opsporen en maximaal gebruik van overheidssubsidies in diverse sectoren
 • Verlaging van de onroerende voorheffing
 • Minder uitbestedingen van kleine herstellingen en onderhoudswerken
 • De verkoop van het lokaal politiekantoor aan de politiezone
 • Samensmelten technische en administratieve diensten van de gemeente en het OCMW
 • Minder energie-uitgaven via een slim en innovatief energiebeleid
 • Werken aan een verdere schuldafbouw